หลักการเขียนโปรแกรม

 asx-tP-47 หลักการเขียนโปรแกรม asx-tP-47

  • โปรแกรม
  • ความหมายของโปรแกรม โปรแกรม หมายถึง ชุดของคาสั่งที่ใช้สาหรับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยจะใช้การเขียนด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น BASIC C PascalAssemble เป็นต้น
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะสามารถทางานได้จะต้องมีการเขียนโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่เขียนจะต้องเขียนไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์
  • ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
  • ภาษาระดับต่า (Low Level Language)เป็นภาษาที่มนุษย์ทาความเข้าใจได้ยากแต่ละคาสั่งประกอบขึ้นจากกลุ่มตัวเลข0 และ 1 เป็นเลขฐานสองไม่เหมาะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้แก่ ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี้
  • การแปลรหัสแอสกี้หรือ Asscii codeมีวิธีการอ่านดังนี้จะอ่านจากบนลงล่างจาก b7-b6-b5-b4 และอ่านจากซ้ายไปขวาจาก b3-b2-b1-b0
  • ๑. การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นฐานอื่นๆทาได้โดยเอาเลขฐานสิบตั้ง แล้วหารด้วยเลขฐานที่ต้องการเปลียนหารไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลลัพธ์ ่เป็น “ศูนย์” ในการหารนั้นต้องเขียนเศษไว้ทุกครั้งจากนั้นนาตัวสุดท้ายมาเขียนเป็นเลขฐานที่ต้องการตัวแรกเรียงกันไปจากล่างไปบนจนหมดทุกตัว
  • ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) มีลักษณะเป็นภาษาแบบโครงสร้าง ทาความเข้าใจได้ เหมือนกับภาษาระดับสูง แต่ทางานได้รวดเร็วเหมือนกับภาษาระดับต่า นิยมใช้กน ัแพร่หลาย ได้แก่ ภาษาซี
  • ภาษาระดับสูง (High Level Language)เป็นภาษาที่ทาความเข้าใจได้ง่าย มีลักษณะของการใช้คาสั่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาBASICภาษาPascal ภาษาJAVA
  • ภาษาBASIC ภาษาPascal ภาษาJAVA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s